top of page

ฐานภาษี อัตราภาษีและแบบฟอร์ม

ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานภาษีที่แตกต่างกัน ดังนี้

  1. กำไรสุทธิ

  2. รายได้ก่อนหักรายจ่าย

  3. เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

  4. การจำหน่ายกำไรออกไปนอกประเทศ

 

*เงินได้ที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ จะไม่ต้องเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย หรือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยซ้ำอีก ในทางกลับกัน เงินได้ที่เสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย หรือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ก็ไม่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิซ้ำอีก (เงินได้ที่เสียภาษีฐาน 1 จะไม่เสียภาษีฐาน 2 หรือ 3 ซ้ำ และเงินได้ที่เสียภาษีฐาน 2 หรือ 3 จะไม่เสียภาษีฐาน 1 ซ้ำอีก)

*กำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้แล้ว หากมีการจำหน่ายกำไรที่เหลืออยู่ออกไปนอกประเทศ ต้องเสียภาษีจากฐานการจำหน่ายกำไรอีกครั้ง แต่ผู้ที่เสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย หรือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ไม่ต้องเสียอีกครั้ง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด51 ภงด 50 ภงด 54
bottom of page