top of page

บริการ

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เราได้นำระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ภายในองค์กร

ในการลงบันทึกบัญชี  เรามีพนักงานที่มีประสบการณ์ทางบัญชีเป็นผู้วิเคราะห์รายการค้า แต่ใช้ RPA (Robotic process automation) เป็นผู้ลงรายการแทนพนักงาน    เปรียบเสมือนเรามีหุ่นยนต์พนักงานที่ทำงานแทนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ลดน้อยลงไปด้วย พนักงานจึงสามารถใช้เวลาดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี​

 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ความสำคัญของการทำบัญชี

นอกจากผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี จะต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตน ตามพรบ. การบัญชี
พ.ศ. 2543 แล้ว  การทำบัญชียังให้ประโยชน์อื่นๆ แก่กิจการของท่านอีก เช่น​

 1. ทำให้ท่านทราบสถานะทางการเงินของกิจการของท่าน เช่น ลูกหนี้ของกิจการ จำนวนสินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ที่กิจการยังไม่ได้ชำระเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้หรือกำไร เป็นต้น

 2. ช่วยให้ท่านตัดสินใจทางการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น การที่ท่านทราบระดับเงินทุนที่ท่านมี ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น หรือจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น หรือทำให้ท่านสามารถตัดสินใจจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินในกรณีที่มีเงินทุนอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ

 3. ทำให้การแก้ไขปัญหาทำง่ายขึ้น หากเกิดปัญหากับกิจการของท่าน การมีข้อมูลทางบัญชีจะทำให้ท่านทราบถึงปัญหานั้นได้ไวและจัดการกับปัญหานั้นได้ทันเวลา ก่อนที่จะเปิดปัญหาใหม่ๆ ขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ (ปิดบัญชีรายเดือน)

 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร การวางแผนภาษี และการจัดการเอกสาร

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการของท่าน ตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี (ประจำเดือน/ ปี) จัดทำงบการเงินสำหรับปีตามกฎหมายการบัญชี และรายละเอียด
  ประกอบบัญชี เช่น งบทดลอง ทะเบียนสินทรัพย์ รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

 • ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำเดือน/ ปี ผ่านช่องทาง online ให้กับกรมสรรพากร เช่น

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30, ภ.พ. 36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)

 • จัดหาผู้สอบบัญชีในกรณีที่ท่านไม่มีผู้สอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีในช่วงที่ผู้สอบบัญชี
  ปฏิบัติงานตรวจสอบ

 • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นให้กรมพัฒนาธุรกิจการผ่านช่องทาง online รวมถึงยื่นงบการเงินด้วย

อัตราค่าบริการเบื้องต้น* (ไม่รวมค่าสอบบัญชี)

Book keeping service rate.PNG

บริการปิดบัญชีแบบรายปี

ในกรณีที่กิจการของท่านมีจำนวนเอกสารน้อยมาก หรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการ ท่านอาจพิจารณาการปิดบัญชีแบบครั้งเดียวตอนสิ้นปีได้ โดยขอบเขตการให้บริการจะเหมือนกับการปิดบัญชีรายเดือน ยกเว้นการทำแบบยื่นภาษีประจำเดือน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) แต่ทางสำนักงานจะตรวจทานให้กับท่าน และทำรายละเอียดการยื่นแก้ไขให้ท่าน (ถ้ามี) อัตราค่าบริการดังนี้*

Book keepint service fee - Annually.PNG

หมายเหตุ

*อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความซับซ้อนของธุรกิจ

*บริษัทฯ รับประกันค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

*เอกสาร 1 รายการ หมายถึง 1 รายการค้า เช่น  ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บิลซื้อ บิลขาย เป็นต้น

bottom of page