top of page

บริการ

Payroll outsource service

เราให้บริการด้านการทำเงินเดือนครบวงจร ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ท่านได้ใช้เวลาน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนของพนักงาน เพื่อที่จะได้ใช้เวลามากขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของท่าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำในการทำเงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานจะถูกเก็บเป็นความลับ มั่นใจได้ว่าพนักงานของท่านจะได้รับเงินเดือนตามกำหนดเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนทันเวลา

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • ประหยัดเวลาของท่านเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนของพนักงาน และการติดต่อกับกรมสรรพกรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำเพื่อจัดทำเงินเดือน

 • ไม่ต้องลงทุนในโปรแกรมจัดทำเงินเดือน

 • ป้องกันข้อมูลเงินเดือนรั่วไหล

ขอบเขตการให้บริการ

 • ประมวลผลเงินเดือน/ ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายการอื่นๆ

 • จัดทำรายงานการประมวลผลเงินเดือน (Payroll register) ให้ท่านตรวจสอบและอนุมัติ พร้อมทั้งรายงานนำส่งธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานของท่าน

 • จัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, สปส. 1-10)

 • จัดทำใบแจ้งรายได้ (Pay slip) สำหรับพนักงานแต่ละคน

 • ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆ

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 10 คน

 • คนที่ 11 - 50 คนละ 150 บาท/เดือน

bottom of page