top of page
 • chanapai186

VAT01 - ใครบ้างต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อยกเว้น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ประกอบการ

 2. ผู้นำเข้า

 3. อื่นๆ (ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)

1) ผู้ประกอบการ มีองค์ประกอบ 3 ข้อดังนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคล

 2. ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ

 3. ประกอบกิจการในราชอาณาจักร (ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไ่) ต้องเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรเท่านั้น หรือเป็นบริการที่ทำในราชอาณาจักร หรือการให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรด้วย เช่นการส่งเงินค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศ

2) ผู้นำเข้า หมายถึงผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าเพื่อการใดๆ รวมถึงการนำสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อการส่งออก

3) ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 1. ตัวแทนขายของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร

 2. ผู้รับโอนสินค้าหรือสิทธิในบริการที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 จากบุคคลที่ไม่ใช่องค์การสหประชาชาติ ทบวงชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล

 3. ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือผู้รับโอนสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมาย

 4. การควบกิจการ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือผู้ที่ควบเข้ากันและผู้ประกอบการใหม่

 5. การโอนกิจการ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้โอนและผู้รับโอน

 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

1) ขายสินค้า (ที่ไม่ใช่การส่งออก) หรือการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. ขายพืช สัตว์ อาหารพืช(ปุ๋ย) อาหารสัตว์ ยาพืช ยาสัตว์

 2. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน

 3. โรงเรียน (รัฐบาลและเอกชน) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 4. บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม

 5. การประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การว่าความ หรือวิชาชีพอิสระอื่นๆ ตามที่กำหนด เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุม

 6. บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 7. การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ (ในสาขาและลักษณะการประกอบที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น)

 8. การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์

 9. การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน

 10. การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น่

 11. การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ (เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น)

 12. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร

 13. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ที่ไม่ใช่ทางอากาศยานหรือเรือเดินทะเล

 14. การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

 15. การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์)

 16. อื่นๆ

2) การนำเข้าสินค้า ดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ได้รับยกเว้น (ข้อ1-2)

 2. สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร

 3. สินค้าที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

 4. สินค้าที่นำเข้าแล้วส่งกลับออกไปต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 5. การนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ

3) ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2548 กำหนดที่ 1.8 ล้านบาท)

6 views0 comments

Recent Posts

See All

VAT 2

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันที่สาขาเดียว

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และประสงค์จะยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีรวมกัน จะต้องยื่นคำขอยื่นแบบ แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน (ภ.พ.02) ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และเมื่อได้รับอนุมัติจาก

Comments


bottom of page