top of page

บริการ

ขอบเขตการให้บริการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษี การจัดเก็บเอกสาร

 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี (ประจำเดือน) และจัดทำงบการเงิน (ประจำปี) พร้อมรายละเอียดต่างๆ

  เช่น งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ ทะเบียนสินทรัพย์ รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน เช่น

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) พร้อมรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)

 • จัดหาผู้สอบบัญชีและประสานงานกับผู้สอบบัญชีในช่วงที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ

 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ (สบช. 3)

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับธุรกิจของท่าน

อัตราค่าบริการ
Special Skills

Lead Actress

Production Company | Project Name | 2023​

Production Company | Project Name | 2023​

Talent

Production Company | Project Name | 2023​

Guest Appearance

Film

Lead Actress

Production Company | Project Name | 2023​

Production Company | Project Name | 2023​

Supporting Actress

Production Company | Project Name | 2023​

Understudy

Television

Production Company | Project Name | 2023​

Lead Actress

Talent

Production Company | Project Name | 2023​

Guest Appearance

Production Company | Project Name | 2023​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Training & Workshops

Institution | Workshop Name | Instructor

Institution | Workshop Name | Instructor

Institution | Workshop Name | Instructor

Special Skills

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Training & Workshops

Institution | Workshop Name | Instructor

Institution | Workshop Name | Instructor

Institution | Workshop Name | Instructor

bottom of page